Termín grantového řízení prodloužen do 22. ledna 2017.

 

K tematickému okruhu „Rodina v krizové situaci – matky samoživitelky“ vypisujeme nový GRANT:

Koho chceme podpořit?

Matky samoživitelky, které se v důsledku rozpadu vztahu (rozvodu či rozchodu společně žijících partnerů) ocitnou v obtížné sociální situaci, jejímž důsledkem je například finanční tíseň, která má často za následek vznik zadluženosti až předluženosti. „Matky samoživitelky“ mohou mít rovněž ztížený přístup na trh práce a v důsledku toho mají i nižší celkové příjmy. V situaci, kdy zůstanou s dítětem či dětmi samy, se nezřídka potřebují poradit a získat komplexní informace o možnostech pomoci v jejich situaci. Projekt je realizován jako pilotní, a to ve spolupráci s organizací Byznys pro společnost, která realizuje projekty v oblasti diverzity a pracovního trhu s významnými zaměstnavateli v ČR.

 

 

Délka projektu: 12–24 měsíců, zahájení projektu doporučujeme stanovit mezi únorem a dubnem 2017.

 

Vybraná instituce či vybraní odborní partneři musí splňovat následující kritéria:

 • Prokazatelná zkušenost v oblasti sociálního začleňování a podpory znevýhodněných osob či skupin na trhu práce
  a ve společnosti v délce minimálně 3 roky.
 • Odborné znalosti a zázemí v oblasti dluhového poradenství a dostatečné zkušenosti.
 • Prokazatelná doba existence a činnosti žadatele minimálně 3 roky k datu předložení žádosti.
 • Zkušenosti v oblasti systémů sociální politiky a služeb.
 • Splnění požadovaných kritérií bude posuzováno v rámci formálního hodnocení žádostí, nesplnění některého kritéria může být důvodem vyřazení žádosti z dalšího hodnocení.

 

Podporované aktivity:

 1. Prevence finanční tísně a zadluženosti včetně řešení situace předluženosti.
 2. Poradenství v oblasti sociálního systému (dočasné využití sociálních dávek, například finanční podpora v oblasti bydlení, podpora a zajištění péče o děti během zaměstnání, podpora slaďování pracovního a rodinného života, aktivity vedoucí
  k posílení rodičovských kompetencí apod.).
 3. Zprostředkování možností uplatnění se na trhu práce včetně přípravy a zmapování zdrojů.
 4. V rámci projektu se žadatel může zaměřit na jednu z výše jmenovaných podporovaných aktivit nebo na kombinaci více aktivit. Při výběru projektů k financování budou preferovány komplexní projekty, tedy propojení všech tří oblastí podporovaných aktivit.

 

Cílem projektu by mělo být:

 • Eliminovat rizika předluženosti a sociálního vyloučení u cílové skupiny.
 • Efektivně propojit finanční/dluhové poradenství s procesem zprostředkování zaměstnání a dlouhodobé uplatnění se na trhu práce.
 • Posílit rodičovské a pracovní kompetence u cílové skupiny.

 


Jaký bude postup od podání návrhu projektu až k finanční podpoře na jeho realizaci? Zde je osm kroků k cíli:

 1. Zvažte, zda můžete přijít s veřejně prospěšným projektem, který odpovídá tomuto grantovému řízení.
 2. Stáhněte si formulář pro přihlášení.
 3. Vyplňte jej a zašlete na uvedené kontaktní údaje.
 4. Odborná komise váš záměr vyhodnotí a potenciální žadatele vyzve k detailnímu rozpracování projektu.
 5. Odborná komise následně vybere žadatele, kterým poskytne finanční podporu.
 6. Uzavření darovací smlouvy s vybranými žadateli.
 7. Realizace projektu.
 8. Vyhodnocení realizace projektu, doložení dokumentů prokazujících správné využití finanční podpory.

 

Základní informace:

 • Vyplňte úplně a pravdivě formulář žádosti o finanční podporu a odešlete ji na uvedenou e-mailovou a poštovní adresu.
 • V případě doplňujících dotazů k žádosti kontaktujte Dagmar Halaštovou na halastova@byznysprospolecnost.cz.
 • Žádosti posílejte na nadace@koop.cz nebo pro ověření obdržení žádosti kontaktujte Petru Vaňoučkovou na telefonním čísle +420 956 420 623.

 

Přihlášené projekty/organizace musí splňovat následující kritéria:

 • Zaměřují se na konkrétní řešení zveřejněného tématu, spolu s jasným a reálným stanovením cílů projektu a hmatatelnými
  a měřitelnými výsledky.
 • Aktivity projektu přispívají k celospolečenské změně ve vybrané oblasti a dále stanovují jasné využití prostředků získaných v rámci grantového řízení.
 • Jsou finančně efektivní a prokážou vícezdrojové financování, stejně jako dlouhodobou udržitelnost projektu.
 • Žadatel prokáže transparentní fungování organizace a dobrou pověst.
 • Každý žadatel může ke grantovému řízení přihlásit pouze jeden projekt.
 • Žadatel musí být výhradně právnická osoba registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, spolek, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba, obec, příspěvková organizace) působící na území České republiky.
 • Žadatel prokáže zdroje financování svého provozu na období minimálně jednoho roku od podání žádosti.
 • Žadatel se o udělení finanční podpory bude ucházet písemnou formou vyplněním příslušného formuláře.
 • Na žadatele nesmí být prohlášen konkurz, nesmí být v likvidaci ani nesmí být v posledních 6 měsících zamítnut návrh
  na prohlášení konkurzu na něj pro nedostatek majetku.

Úspěšný žadatel uzavře darovací smlouvu s Nadací pojišťovny Kooperativa.

Pokud se obě strany nedohodnou jinak a pokud úspěšný žadatel neuzavře smlouvu do 1 měsíce od písemného oznámení
o přidělení finanční podpory, bude jeho žádost zpětně zamítnuta a finanční podpora postoupena dalšímu žadateli.

 

Výběr partnerů bude tříkolový:

 • V prvním kole zašlou zájemci žádosti k posouzení po formální stránce. Žádosti je třeba zaslat nejpozději 22. ledna 2017.
 • Ve druhém kole výběrová komise posoudí kvalitu projektů a vybere finalisty.
 • Ve třetím kole budou finalisté pozváni na osobní prezentace. Předpokládaný termín prezentací je ve 2. polovině ledna.

Podpořeny budou projekty úspěšných žadatelů ze sektoru neziskových organizací působících na území ČR (vč. hlavního města Prahy)

až do výše 1 000 000 Kč.

Minimální výše příspěvku: 50 000 Kč
Maximální výše příspěvku: 500 000 Kč
Minimální povinné spolufinancování žadatelem: 10 %

 

Povinné přílohy žádosti:

 • Výroční zpráva za rok 2015 a 2014 vč. finanční zprávy o činnosti za poslední dva roky (není-li součástí výroční zprávy)
 • Čestné prohlášení o zajištění vlastních prostředků, likvidaci, insolvenci, exekuci, bezdlužnosti a bezúhonnosti (viz povinný formulář přílohy žádosti)
 • Životopis experta pro oblast dluhového poradenství

Před podpisem smlouvy o přidělení finanční podpory dále úspěšný žadatel předloží potvrzení o vlastnictví/zřízení účtu.


Členové hodnotící komise

person

Mgr. Pavlína Kalousová

předsedkyně Byznysu
pro společnost

Zobrazit profil
person

Mgr. Petra Vaňoučková

ředitelka Obecně prospěšné společnosti Kooperativa

Zobrazit profil
person

Mgr. Dagmar Halaštová

manažerka programu Firemního dobrovolnictví v rámci platformy Byznys
pro společnost

Zobrazit profil
person

Ing. Radek Hábl

hlavní expert na předluženost
v rámci Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády

Zobrazit profil
 

Rozhodnutí komise je konečné a nelze se proti němu odvolat ani jej zvrátit.
Poskytnutí finanční podpory nelze právně vymáhat.
Nadace pojišťovny Kooperativa nemá povinnost zdůvodňovat zamítnutí žádosti o poskytnutí finanční podpory.

Žádost o grant

Nechte si zaslat formulář žádosti o grant. Zanechte nám své jméno a e-mail,
na který vám obratem pošleme formulář pro uchazeče o grant.


Údaje o vás