Česká rodina žije

... a nás zajímá jak a proč


ico-what-we-do

Co děláme?

Nadace pojišťovny Kooperativa mapuje české rodiny. Zajímají nás potřeby českých rodin – jejich radosti i starosti. Společně s odborníky realizujeme dlouhodobý výzkum zaměřený na různé okruhy, například práce a volný čas, hodnoty a výchova, vzdělávání a školství, rodina v krizové situaci apod.

ico-why-we-do-it

Jaký to má smysl?

Chceme identifikovat témata, která jsou pro českou rodinu palčivá, ale doposud nejsou systematicky nebo jinak společensky řešená. Nad těmito tématy stavíme naše grantová řízení. Naším posláním je zlepšit situaci českých rodin posílením kritických oblastí.

Oblasti, které jsme se rozhodli prozkoumat

Kde se rodí zdraví

Častěji jako „zdravý“ označují svůj způsob života mladší rodiče s dětmi. Generace středního věku s dětmi na ZŠ nebo SŠ naopak vůbec neoznačuje svůj životní styl jako zdravý.31% rodin
sleduje
při jídle
televizi

„Pouze třetina českých rodin večeří společně.“

Jen 38 % českých rodin se k večeři setkává u prostřeného stolu. 31 % jí u zapnuté televize a 26 % večeří samostatně.

Zjistit více
26% lidí večeří
o samotě

„Rodiny spolu tráví stále méně času.“

Mezi hlavní příčiny osamělých večeří patří rozdílné příchody domů (41 %) a spojení se zábavou nebo prací (38 %).

Zjistit více
38% rodin
večeří
u společného
stolu

„Společné večeře přispívají k celkově zdravějšímu pocitu celé rodiny.“

Pokud se už společná večeře uskuteční, pouze 24 % řeší, zda připravit zdravé jídlo. Zároveň je zajímavé, že ty rodiny, které společně večeří u stolu, se cítí zdravěji i po fyzické stránce.

Zjistit více

„Polovině českých rodin chybí na talíři zelenina či ovoce.“

5x denně se stravuje pouze čtvrtina Čechů, třetina dokonce nesnídá.

Zdraví českých rodin významně ovlivňuje, jak jedí. Třetina rodin (27 %) přiznává, že ráno nesnídá, 16 % neobědvá a 19 % nevečeří.

44 % z těch, kteří si čas najdou, pak ale ovoce či zeleninu často zapomínají – jedí je jen jednou denně.

Dalším českým zlozvykem je dojídání zbytků od oběda, které je běžné v každé páté rodině (18 %). Na vesnici pak výrazně častěji než ve městě.

Zjistit více

„Slavnostní tabuli českých rodin stále vévodí smažený řízek.“

Téměř polovina rodin nejraději slaví v klasických českých restauracích.

23 % českých rodin považuje za slavnostní jídlo řízek, 21 % svíčkovou a 18 % ryby.

Slavnostní tabule, na které převažuje maso a nezdravé přílohy, se však příliš neliší od jídel běžného dne.

Pokud si chce česká rodina dopřát o víkendu jídlo mimo domov, volí v drtivé většině (70 %) českou anebo italskou (44 %) restauraci, podobně je tomu i při rodinných oslavách.

Zjistit více

„České rodiny propadají jídlu, až 80 % se přejídá.“

Tátové se přejídají více než mámy a mladší generace více než starší.

84 % Čechů se přejídá, z toho 19 % často. Obecně platí, že lidé do 25 let se přejídají víc (31 %) než ti ve středním věku (24 %) a senioři (19 %).

Zjistit více

„Téměř každý pátý Čech se pravidelně přejídá.“

Ze 65 % je příčinou zlozvyku to, že jídlo lidem prostě chutná.

Zjistit více

„Díky dětem jsou rodiny zdravější.“

Příchod dětí do rodiny přispívá ke zdravějšímu životnímu stylu.

70 % rodičů jí zdravěji a 78 % chodí víc na procházky a výlety.

Zjistit více

„Děti jako restart.“

 

59 % rodičů pije méně alkoholu a 64 % chodí dřív spát. Téměř 60 % se častěji navštěvuje s dalšími členy širší rodiny.

Zjistit více

„Láska ke sportu se ‚dědí‘ u čtvrtiny českých rodin.“

Celkem sportuje 76 % dětí a jen třetinu vedou ke sportu rodiče. Ostatní si cestu najdou samy. Pouze 17 % dětí sportuje jen v rámci tělesné výchovy, 9 % nesportuje vůbec.

72 % Čechů přitom nepochází ze sportovně založené rodiny.

Zjistit více

„Tři čtvrtiny českých dětí si dokážou najít cestu k pohybu samy.“

Paradoxem zůstává, že rodiny s dětmi se společně příliš nehýbou. I při nejoblíbenější aktivitě, kterou je rodinná procházka, ujdou více než šest kilometrů pouze dvě z deseti rodin.

Zjistit více
Rodina v krizové situaci„Češi nejsou připraveni na péči o nemohoucí rodiče.“

U 49 % pečujících došlo ke snížení příjmů celé rodiny.

80 % rodin není připraveno na péči o nejstarší členy domácnosti.

Zároveň ale 4 z 10 rodin (40 %), které pečují o nemohoucí, tvrdí, že je tato zkušenost stmelila.

Zjistit více

„Češi se obávají stáří svých rodičů.“

7 z 10 rodin si není jisto, zda dokáže zajistit důstojné stáří svých blízkých

Není divu. 15 % těch, kteří mají přímou zkušenost s péčí o nejstarší členy rodiny, bylo nuceno opustit zaměstnání, 20 % muselo zaměstnání omezit a 14 % se dostalo do finanční tísně.

Zjistit více

„České rodiny se bojí rozvodu.“

Třetina rodin se rozchodem dostane do finanční tísně.

Jen jednu desetinu (13 %) rodin rozvod nijak nepoznamená.

Zjistit více

„Každý třetí rodič se bojí rozchodu se svým partnerem.“

Přitom si ale 90 % rodin možnost rozvodu nepřipouští a nijak se na něj nepřipravuje.

Pokud ale k rozchodové krizi dojde, téměř polovina rodin (42 %) si umí poradit sama.

Zjistit více

„Strach ze ztráty zaměstnání učí myslet na zadní kolečka.“

70 % těch, kteří se bojí, že přijdou o práci, si tvoří finanční rezervy.

Až 74 % lidí spoléhá na pomoc ze strany státu.

41 % lidí se v nouzi obrátí na kamarády.

Zjistit více

„Ve dvou třetinách českých rodin panuje strach ze ztráty zaměstnání.“

Novou práci si neustále hledá alespoň jeden člen třetiny domácností.

66 % domácností se z důvodu možné ztráty příjmu učí šetřit a žít úsporně.

Zjistit více

„Více než polovina českých rodičů má reálný strach o budoucnost svých dětí.“

Rodiče kladou velký důraz na vzdělávání dětí a rozvoj jejich nadání a podporují cílevědomost.

64 % českých rodičů spoří pro případ špatných vyhlídek svých dětí v budoucnosti.

Zjistit více

„Více než polovina českých rodin se bojí o střechu nad hlavou.“

Každá druhá domácnost se připravuje na možnost ztráty bydlení.

65 % rodin si pro případ ztráty domova tvoří finanční rezervy, 58 % se snaží šetřit a žít úsporně.

Zjistit více

„Každou desátou rodinu zasáhla živelní katastrofa.“

Lidé se obávají živelních katastrof více než ekologických.

Pokud už k živelní katastrofě došlo, 85 % českých rodin si pomohlo samo, 75 % se obrátilo na širší rodinu a 70 % pomohli přátelé.

Zjistit více

Hodnoty a výchova„Česká rodina? Dva rodiče a dítě.“

Pro téměř polovinu Čechů je pojem RODINA spojený s domovem, láskou a péčí. Více než polovina Čechů vnímá jako rodinu dva rodiče a jedno nebo více dětí, přitom Češi tolerují nesezdané páry s dětmi, 91 % českých rodin je vnímá jako rodinu. 37 % rodin naopak za svoji součást nepovažuje bratrance a sestřenice, a pro celou třetinu Čechů není součástí rodiny dokonce ani tchyně.

Zjistit více

„Češi žijí spokojeným rodinným životem.“

Spokojeným rodinným životem žije u nás 90 % rodin. A pozitivní je i to, že 89 % Čechů považuje u dětí za důležité pomáhat rodině i přátelům. Na druhé straně ale 41 % českých rodin považuje za rodinnou hodnotu vlastnictví hezkých věcí, které nemají ostatní, a pro 65 % českých rodičů patří do rodinných hodnot i schopnost vydělat hodně peněz.

Zjistit více

„Co z nich bude?“

Jen čtvrtina rodičů ponechává rozhodnutí o budoucnosti na svých dětech a pouze 8 % rodičů si přeje, aby jejich děti podnikaly. Představy o vhodném povolání pro děti vidí rodiče následovně: 24 % rodičů chce z dětí lékaře, 11 % právníky, 9 % preferuje učitelské povolání a jen 9 % rodičů si přeje, aby se jejich dítě vydalo cestou volného uměleckého povolání.

Zjistit více

„Pro Čechy je dosažené vzdělání důležité.“

Vzdělání dětí zůstává pro rodiče důležitou součástí života, jen 16 % jej nepovažuje u dětí za důležité. Ale přitom celá čtvrtina vysokoškolsky vzdělaných rodičů nepřikládá u svých dětí váhu vysokoškolskému studiu.

Zjistit více

„Za babičkou jednou týdně.“

České děti se vídají se svými prarodiči poměrně často, 60 % dětí se s babičkou nebo dědečkem potká alespoň 1× týdně. Na 4 osobní kontakty s prarodiči připadají cca 3 kontakty přes telefon nebo počítač.

Zjistit více

„Co pro rodiče znamená slušné chování?“

Celá třetina českých rodičů vidí ve výchově jako důležitou úctu a ohleduplnost k ostatním, což je nejčastější odpověď na otevřenou otázku vnímání pojmu „SLUŠNÉ CHOVÁNÍ“. Na druhém místě následuje UMĚT POZDRAVIT a na děleném třetím místě se umístily hodnoty RESPEKT A TOLERANCE spolu se SLUŠNÝM CHOVÁNÍM. Jako projevy slušného chování Češi sami neuvádějí například nejen skromnost, pracovitost, ale ani poctivost.

Zjistit více

„Čisté ruce, nebo dobré srdce?“

Pro tři čtvrtiny českých rodičů je důležitým návykem, aby byly jejich děti umyté a čisté. 40 % Čechů vyžaduje po svých dětech, aby pomáhaly ostatním v nouzi. Spisovná mateřština se už za správný návyk nepovažuje, za významnou ji považuje pouze 10 % rodičů a za spíše důležitý návyk jen 33 % rodičů. Stejně tak ale 36 % rodičů nepovažuje za závažný prohřešek ukazování prstem.

Zjistit více

„Uklízení hraček není pro české děti samozřejmé.“

Devět z deseti českých dětí si po sobě musí uklízet hračky, ale jen 22 % dětí uklízí hračky dobrovolně bez vyzvání rodičů. S domácími úkoly je to lepší, protože 43 % českých dětí si domácí úkoly vypracuje bez vybídnutí rodičů. Co se týče vynucování domácích povinností pod hrozbou potrestání, tak k němu často nebo občas přistupuje 80 % rodičů ve věku 30–39 let a 67 % rodičů ve věku 40–49.

Zjistit více

„Kdo má učit děti zacházet s penězi?“

Naprostá většina rodičů (98 %) souhlasí se vštěpováním pravidel zacházení s penězi svým dětem. Jasno mají také v tom, kdo by to měl děti učit – 71 % rodičů si myslí, že rodina, pouze 3 % rodičů by nechala výchovu na škole. A 34 % rodičů chce začít s výchovou vztahu k penězům již v předškolním věku svých dětí.

Zjistit více

„Dvě stovky jako kapesné.“

V Čechách se průměrná výše kapesného pohybuje okolo dvou set korun. 37 % rodičů desetiletých školáků jim poskytuje kapesné 100–200 Kč měsíčně. Téměř 60 % rodičů je přesvědčeno, že kapesné pro 10letého školáka by mělo být vyšší než 100 Kč měsíčně. A přes polovinu českých domácností (54 %) řeší domácí účetnictví (příjmy, výdaje, sledování nákladů a jejich účelu) s dětmi.

Zjistit více

„Většina Čechů má přehled o svých výdajích.“

Většina českých rodin má přehled o svých výdajích, jen 6 % domácností výdaje nesleduje, nevede si o nich záznamy a neví, jaká je struktura jejich domácích výdajů. Téměř čtvrtina českých domácností (24 %) má o rodinných výdajích detailní přehled. 75 % domácností uvedlo, že se jim alespoň občas podaří ušetřit nějaké peníze.

Zjistit více

„S financemi si česká rodina sama neporadí.“

České rodiny si uvědomují, že se nedočkají půjčky od příbuzných. Pouze 6 % věřitelů úvěrů je z řad rodičů nebo příbuzných. Co se týče finanční teorie, 22 % rodičů s dětmi téměř neprobírá finanční problematiku, ale téměř tři čtvrtiny Čechů (72 %) si myslí, že z oblasti financí rozumí nejvíce kreditním kartám. Naopak 57 % lidí se nevyzná v termínovaných vkladech.

Zjistit více


Již brzy

Tuto sekci připravujeme. Přihlaste se k odběru novinek a ve chvíli, kdy bude tato sekce připravena, vás budeme informovat e-mailem.Již brzy

Tuto sekci připravujeme. Přihlaste se k odběru novinek a ve chvíli, kdy bude tato sekce připravena, vás budeme informovat e-mailem.Již brzy

Tuto sekci připravujeme. Přihlaste se k odběru novinek a ve chvíli, kdy bude tato sekce připravena, vás budeme informovat e-mailem.

Kontakt pro média

ico-contact.png Milan Káňa tiskový mluvčí mkana@koop.cz+420 956 420 616